Θερμοκρασία-Θερμότητα

Manos Loukakis
231

Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας

Σωστό

Λάθος

Η θερμοκρασία είναι μια έννοια που μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα

Σωστό

Λάθος

Θερμική ενέργεια ονομάζουμε την κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους και είναι το ίδιο με τη θερμότητα

Σωστό

Λάθος

Η θερμότητα ρέει πάντοτε από τα σώματα με υψηλότερη θερμοκρασία προς τα σώματα με χαμηλότερη θερμοκρασία

Σωστό

Λάθος