Meyakini Kitab-kitab Allah, Mencintai Al-Qur’an

ghofurach
1707
Meyakini Kitab-kitab Allah, Mencintai Al-Qur’an

Pokok ajaran kitab Zabur, berisi tentang ....

Zikir, nasihat dan hikmah

Nasihat, perdagangan dan peperangan

Zikir, cerita nabi dan perdagangan

Nikmat surga dan siksa neraka

Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan ....

Perintah Salat

Syariat islam

Keesaaan Allah

Haji

Di dalam kitab suci terdapat penjelasan hal-hal berikut ini, kecuali ....

Syariat

Aqidah

Gambar Allah

Siksa neraka

Wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia berupa lembaran-lembaran dinamakan ....

Kitab ajaran

Suhuf

Mimbar

Kitab kuning

Malam diturunkannya Al-Qur’an dinamakan malam ....

Khotmil Qur’an

Asbabun Nuzul

Nuzulul Qur’an

Al-Qur’anul Karim

Al-Qur’an diturunkan pada tanggal ....

1 Syawal

1 Ramadhan

17 Ramadhan

10 Muharom

Berikut ini nama Nabi yang mendapatkan kitab suci, kecuali ....

Nabi Nuh AS

Nabi Musa AS

Nabi Daud AS

Nabi Isa AS

Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu adalah ....

Israfil

Izrail

Munkar

Jibril

Ayat-ayat Al-Qur’an pertama kali diturunkan di ....

Rumah Khadijah

Gua Tsur

Bukit Tursina

Gua Hira

Suhuf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim AS sebanyak ....

20 Suhuf

10 Suhuf

15 Suhuf

17 Suhuf

Jumlah surah dalam Al-Qur’an adalah ....

124 surah

114 surah

112 surah

144 surah

Nama lain Al-Qur’an adalah Al-Huda yang artinya adalah ....

Pembeda

Penolong

Petunjuk

Cahaya

Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, bahasa arabnya adalah Al-Bisyarah. Dalam bahasa indonesia mempunyai arti ....

Cerita Tuhan

Kabar gembira

Keesaan Tuhan

Nikmat surga

Surah dalam Al-Qur’an yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surah ....

Makkiyyah

Madini

Madani

Madaniyyah

Al-Qur'an memiliki nama lain al-Furqan yang berarti ....

Penjelas

Penerang

Penyembuh

Pembeda

Kitab injil ditulis dengan bahasa....

Suryani

Qibti

Arab

Romawi

Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman sehingga disebut...

Al-Huda

Al-Bayan

Asy-Syifa'

Al-Busyra

Sahabat nabi yang mengusulkan agar lembaran-lembaran wahyu Allah Swt. dikumpulkan menjadi satu kitab adalah...

Abu Bakar ash-Shidiq

Umar bin Khattab

Utsman bin Affan

Ali bin Abi Thalib

Di bawah ini adalah keistimewaan Al-Qur'an, kecuali ....

Terjaga keaslianya

Keindahan gaya bahasa

Isi dan kandungannya universal

Al Qur'an merupakan hukum penghabisan yang tidak kekal

Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul, membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu ....

Kebahagiaan di negeri akhirat

Kebahagiaan di lahir dan batin

Kebahagiaan dunia dan akhirat

Kebahagiaan mengarungi kehidupan

Pokok ajaran kitab Zabur, berisi tentang ....
1 / 20
Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan ....
2 / 20
Di dalam kitab suci terdapat penjelasan hal-hal berikut ini, kecuali ....
3 / 20
Wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia berupa lembaran-lembaran dinamakan ....
4 / 20
Malam diturunkannya Al-Qur’an dinamakan malam ....
5 / 20
Al-Qur’an diturunkan pada tanggal ....
6 / 20
Berikut ini nama Nabi yang mendapatkan kitab suci, kecuali ....
7 / 20
Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu adalah ....
8 / 20
Ayat-ayat Al-Qur’an pertama kali diturunkan di ....
9 / 20
Suhuf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim AS sebanyak ....
10 / 20
Jumlah surah dalam Al-Qur’an adalah ....
11 / 20
Nama lain Al-Qur’an adalah Al-Huda yang artinya adalah ....
12 / 20
Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, bahasa arabnya adalah Al-Bisyarah. Dalam bahasa indonesia mempunyai arti ....
13 / 20
Surah dalam Al-Qur’an yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surah ....
14 / 20
Al-Qur'an memiliki nama lain al-Furqan yang berarti ....
15 / 20
Kitab injil ditulis dengan bahasa....
16 / 20
Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman sehingga disebut...
17 / 20
Sahabat nabi yang mengusulkan agar lembaran-lembaran wahyu Allah Swt. dikumpulkan menjadi satu kitab adalah...
18 / 20
Di bawah ini adalah keistimewaan Al-Qur'an, kecuali ....
19 / 20
Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul, membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu ....
20 / 20

Calculating results...

Useful and short ads help us create new content every day.